Banner

जुहार…

आजी काजे बचन

धन-धन आय हुन मनुक जोन अडरा लोग चो बुद ने नी चले, पापीमन चो बाट के नी धरे, आउर हांसी-खेली करुमन चो मंडली ने बसा-उठा नी होये; मानतर हुन, जहोवा चो नियम-कानुन ले हरिक रउआय, आउर रात-मंजन हुनचो नियम-कानुन के धियान करते रयसे।

भजन गीतमन 1:1

नंगत समया ने बललो गोट.... 

रूप चो थारी ने सोन चो सेब कटार आय।

 

Crowd

 ए जहोवा चो सपाय कमेयामन,

तुमी रोजे राती बेरा जहोवा घरे उबा रयसाहास,

इआ, जहोवा चो धन-धन बला

पवितर ठान बाटे आपलो हाथ उचाउन

जहोवा चो धन-धन बला।

सरग आउर मंजपुर के बनाउ जहोवा,

सियोन ले तुमके बर देओ।

 

आमी खुबे हरिक आंसु, तुमी एई वेबसाईट ने इलास। आमी आसा करुंसे कि तुमके आमचो वेबसाईट ले खुबे भाईगमानी गोटमन सीखुक मिरेदे। तुमीमन ले नंगत-नंगत गोटमन सुनुक मन करेसे।

तुमी आमके खबर पठाहा। तुमके धन-धन हो।

सेयर