आगे एके पढ़ा

 

नवा नियम चो बारे ने जानतोर

पवितर सास्‍तर चो दुसर भाग के नवा नियम बलसोत। ए किताप चो अरथ नवा बायदा आय (लुका 22:20)। नवा बायदा बललोने जीसु किरिस्‍त बाटले महापरभु आउर मनुकमन चो मिला-मिसा आय। ए नवा नियम चो किताप के जीसु किरिस्‍त चो चेलामन पवितर आत्‍मा चो सकत ले आपलो-आपलो भासा-बोली ने लिखला। जुना नियम ने मुक्‍ति देउ एतो गोट के, महापरभु अगमजानीमन बाटले सांगु रलो। हुन गोट, नवा नियम ने जीसु किरिस्‍त चो जनम होतो बाटले पुरा होली।

नवा नियम चो सबु ले बड़े गोट, पापी मनुकमन चो मुक्‍ति आय। ए मुक्‍ति चो गोट, मत्‍ती, मरकुस, लूका आउर जूहन्‍ना चो लिखलोर नंगत खबर चो कितापमन ने आसे। ए कितापमन ने जीसु किरिस्‍त चो जनम, हुनचो करलो सेवा-बुतामन, हुनके कुरुस ने चेगातोर आउर तीसर दिने मोरलो थान ले जीव उठलो चो बारे ने लिखलोर आसे।

पाछे, पठालो लोगमन चो बुता - नाव चो किताप आसे, जोन थाने मूर किरिस्‍तीमन चो गोट के सांगेसे। हुनचो पाछे, चिटीमन आसोत - जोन थाने मंडली चो लोगमन काजे सिखानी गोटमन आसे आउर सरासरी ने, जूहन्‍ना दखलो दरसन, ने किरिस्‍त फेर एतो अगमगोटमन सांगेसे। ए किताप ने मूर ले धरुन सरासरी होओतले जीसु किरिस्‍त चो सिखियामन के मंजपुर चो दखतो तीजमन ले कटारुन-कटारुन सागंलोर आसे।

नवा नियम ने दुय कोड़ी सात (27) कितापमन आसे।

 

सेयर